1. หลักสูตรพัฒนาก่อนแต่งตั้งสำหรับครูผู้ช่วย

2. หลักสูตรวินัยคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. หลักสูตรความรู้ในงานสารบรรณ

4. หลักสูตร พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

5. ชื่อหลักสูตร PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community)

6. หลักสูตร ภาษาเพื่อกิจธุระในยุคดิจิตอล

7. หลักสูตร ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู

8. หลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

9. หลักสูตรผลประโยชน์ทับซ้อน ซ่อนอยู่ใกล้ตัว

10. หลักสูตรการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต

11. หลักสูตรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

12. หลักสูตรการคุ้มครองและดูแลช่วยเหลือนักเรียน

13. หลักสูตรการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

14. หลักสูตร ความรู้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

15. หลักสูตรแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

16. หลักสูตรเพศวิถีศึกษา

17. หลักสูตรการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใต้สถานการณ์โควิด

18. หลักสูตรหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

19. หลักสูตรการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม

20. หลักสูตร การนิเทศภายในสถานศึกษา

21. หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)

22. หลักสูตร วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

23. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูWanchai Tontan  Pingendo logo