รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1042520173 
รหัส Smis 8 หลัก : 42010151 
รหัส Obec 6 หลัก : 520173 
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : HUAIMUN SCHOOL 
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น  หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุ่น  ตำบลกกสะทอน  อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย  รหัสไปรษณีย์  42120 
โทรศัพท์ :  092-5825029
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
Wanchai Tontan  Pingendo logo