การรับเงินเยียวยานักเรียน จำนวน 2000 บาท

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยหมุ่น เรื่องการรับเงินเยียวยานักเรียน จำนวน 2000 บาท โดยให้นักเรียนและผู้ปกครองเดินทางมารับเงินได้ที่โรงเรียนฯ นักเรียนระดับอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับวันอังคารที่ 7 กันยนยน 2564 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รับวันพุธที่ 8 กันยนยน 2564

สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นได้เข้าร่วม สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

เด็กหญิงสุจิรา ศรีบุญ เข้ารับมอบทุนการศึกษาจากเหล่ากาชาดจัดหวัดเลย ตามโครงการ"เหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบทุนเด็กดีศรีเมืองเลย"

นายพิฆเนศ พาคำ ผู้อำนวยการฯ ได้นำเด็กหญิงสุจิรา ศรีบุญ เข้ารับมอบทุนการศึกษาจากเหล่ากาชาดจัดหวัดเลย ตามโครงการ"เหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบทุนเด็กดีศรีเมืองเลย" เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564

หจก เจริญศรีฟินิชชิ่ง มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับทางโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น จำนวน 72 ชุด

หจก เจริญศรีฟินิชชิ่ง มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับทางโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น จำนวน 72 ชุด เพื่อมอบให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนและทางบ้านมีฐานะยากจน

ร่วมด้วยช่วยกัน วาดภาพตามผนังอาคารเรียน ห้องเรียนต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์

นายพิฆเนศ พาคำ ผู้อำนวยการฯ และคณะครู โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ร่วมด้วยช่วยกัน วาดภาพตามผนังอาคารเรียน ห้องเรียนต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ความสนใจในการเรียนและเกิดสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพนำร่อง ระดับภูมิภาค และจังหวัดนำร่องของโครงการโรงเรียนคุณภาพ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นและคณะครู เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพนำร่อง ระดับภูมิภาค และจังหวัดนำร่องของโครงการโรงเรียนคุณภาพ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM Meeting)

การเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นประจำปีการศึกษา 2564

การเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนจำนวน 4 คน มีการหาเสียงเลือกตั้งกันอย่างเข้มข้นและดุเดือด

เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 จากเดิม วันที่ 1 มิถุนายนนั้น ขอปรับเปลี่ยน ให้เปิดภาคเรียนที่ 1-2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564

จากประกาศของ สพป.เลย เขต 3 ให้เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 จากเดิม วันที่ 1 มิถุนายนนั้น ขอปรับเปลี่ยน ให้เปิดภาคเรียนที่ 1-2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขอให้นักเรียนที่เดินทางมาไปจังหวัดอื่น แล้วกลับมาภูมิลำเนาเดิมของตน กักตัว เฝ้าระวังและสังเกตุอากาาร 14 วัน

เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ขอให้นักเรียนที่เดินทางมาไปจังหวัดอื่น แล้วกลับมาภูมิลำเนาเดิมของตน กักตัว เฝ้าระวังและสังเกตุอากาาร 14 วัน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณะสุข เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียน วันที่ 1 มิถุนายน 2564

รับการนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา จากคณะอนุกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

9 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น เข้ารับการนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา จากคณะอนุกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 นำโดยนายปรีชา ทัพใหญ่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 นางอรทัย ยศปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสนุ่น และ นางสาวสุพัตรา สิงสถิตย์ ศึกษานิเทศก์

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

5 มีนาคม 64 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้เชิงทักษะ ฝึกระเบียบวินัย เน้นกระบวนการปฎิบัติสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงการสำรวจผจญภัยการเข้าค่าย - พักแรม

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายลูกเสือสำรอง

4 มีนาคม 64 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายลูกเสือสำรอง เสริมสร้างความสามัคคี การทำงานเป็นกลุ่มและความมีระเบียบวินัย

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ได้รับการประเมินโรงเรียน Stan Alone

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ได้รับการประเมินโรงเรียน Stan Alone คุณภาพสูงโดยคณะกรรมการบูรณาการด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดเลย พร้อมคณะ

มอบเงินอุดหนุน กสศ. ภาคเรียนที่ 2/2563

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น มอบเงินอุดหนุน กสศ. ให้กับนักเรียนโดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและครูประจำชั้นเป็นพยานในการมอบ ภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวนนักเรียน 61 คน

กลุ่มปันรอยยิ้ม. จาก กทม. มอบถุงเท้านักเรียน

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นขอบพระคุณคณะกลุ่มปันรอยยิ้ม. จาก กทม. มอบถุงเท้านักเรียนจำนวน 692 คู่ ซึ่งนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นได้รับคนละ 2 คู่ กราบขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้

มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่มีจิตสาธารณะ ในการบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นได้มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่มีจิตสาธารณะ ในการบำเพ็ญประโยชน์ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับเด็กชายณัฐพัชร์ ยะตะนะ และขอขอบพระคุณคุณครูพิชญา มาลา ได้มอบรางวัลน้ำใจ เป็นกำลังใจที่ให้ความดีครั้งนี้

คณะครูและนักเรียนร่วมกันเขียนภาพติดผนัง ในอาคาร

วันที่ 16 กันยายน 2563 คณะครูและนักเรียนร่วมกันเขียนภาพติดผนัง ในอาคาร เพื่อเสริมสร้างจินตนาการของนักเรียนและทำให้อาคารสถานที่น่าเรียน น่าอยู่และน่ามอง

มอบหน้ากากอนามัย จากอำเภอด่านซ้าย

วันที่ 16 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นได้รับหน้ากากอนามัย จากบุคลากรอำเภอด่านซ้าย จำนวน 2 กล่อง เพื่อให้นักเรียนไว้ใช้ในการป้องกันฝุ่นละอองและไวรัสโคโรน่า 2019

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีท่านปรีชา นาคพรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ เพื่อปรึกษาหารือการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนบ้านห้วย

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นได้มอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นได้มอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก เพื่อการศึกษาของนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้แก่นักเรียน จำนวน 4 ราย โดยมีนายบุญร่วม จันลา เป็นผู้มอบทุนให้แก่นักเรียน และมีคณะครู นักเรียนร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยาน

นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ร่วมกันทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาล้างจาน

นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ร่วมกันทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาล้างจาน เพื่อไว้ใช้ในโรงเรียนและให้นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ การทำงานเป็นทีมและความสามัคคี

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ได้รับความอนุเคราะห์จาก จ.ส.อ.ชลทิตย์ ปิ่นทอง ได้มอบต้นโกโก้

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ได้รับความอนุเคราะห์จาก จ.ส.อ.ชลทิตย์ ปิ่นทอง ได้มอบต้นโกโก้ ให้กับโรงเรียนฯจำนวน 100 ต้น โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำตำบลกกสะทอน มาให้ความรู้ ตรวจเช็คสุขภาพฟันและวิธีการแปลงฟันอย่างถูกวิธี

มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำตำบลกกสะทอน มาให้ความรู้ ตรวจเช็คสุขภาพฟันและวิธีการแปลงฟันอย่างถูกวิธี แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น

ถวายพระพรชัยมงคล ในวันคล้ายเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมวันแม่

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นได้จัดกิจกรรม ถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมวันแม่ นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น นายพิฆเนศ พาคำ คณะครู เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและนักเรียน ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันคล้ายเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ได้รับความอนุเคราะห์มอบชุดเสือผ้าไทย

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ขอขอบพระคุณ คุณครูก้องหล้า จันทะแก้ว ครูโรงเรียนสันติวิทยาสรร อำเภอผาขาว จังหวัดเลย มอบเสือผ้าไทยจำนวน 80 ตัว ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น โดยมีตัวแทนมอบให้แก่นักเรียน โดยท่านผู้อำนวยการพิฆเนศ พาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ได้รับความอนุเคราะห์ทุนการศึกษา

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ได้รับความอนุเคราะห์ทุนการศึกษา จากคุณครูณัฐวดี ศรีบุญ ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น มอบเนื่องในวันคล้ายวันเกิดและอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณย่า จำนวน 6,000 บาท จำนวน 12 ทุน และคุณพี่หน่อง จำนวน 2,000 บาท จำนวน 7 ทุน มอบให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ความประพฤติดี โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น เป็นผู้มอบแก่นักเรียน

การฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นได้ส่งลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมการฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด จำนวน 1 หมู่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2563

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ ระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

การเลือกตั้งประธานนักเรียน 2563

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น จัดกิจกรรม การเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักหลักประชาธิปไตย ความสามัคคีและการทำงานเป็นหมู่คณะ ซึ่งมีผู้สมัครเป็นประธานนักเรียนจำนวน 2 ท่าน

ปรับภูมิทัศน์ สวนหย่อม บริเวรอาคารเรียน

คณะครูและนักเรียน ร่วมทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ สวนหย่อม บริเวรอาคารเรียน เพื่อเป็นสถานที่ให้นักเรียนและผู้เข้ามาติดต่อราชการได้นั่งพักผ่อน เพื่อความสวยงามและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ท่าน ดร.ญาณิศา อยู่งาน รองผอ.สพป เลย3 พร้อมด้วย นางนวพร สุขประเสริฐ ศึกษานิเทศ ได้ออกนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการ 6 มาตราการ และการดำเนินงานอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม